SHANE WALSH

PLASTIC ALPHABET
Sept. 9 - Sept. 30
Allen Priebe Gallery
University of Wisconsin Oshkosh